สัมมนาวิชาการ ณ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556

สัมมนาวิชาการ "ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์" ดร.ศรีสลาได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้สาขาได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ตรีสลา และสาขาที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบำบัดฟื้นฟูลูกค้าให้ได้ผลดีแก่กันอีกด้วย.. .


Visitors: 76,215